Supply chain seminar BAM Infra Rail met het thema ‘klantwens overtreffen’

9 juni 2016 00:00

BAM Infra Rail hield op 26 mei een supply chain seminar met het thema ‘klantwens overtreffen’. De deelnemers waren te gast bij Voestalpine Railpro in Hilversum.

Het seminar werd geopend met een welkomstwoord door Mark de Vries (commercieel directeur bij Voestalpine Railpro). In het kader van ‘klantwens overtreffen’ haalde Mark SALT als voorbeeld aan, een stof arme trein die ballast levert. SALT is een initiatief waar meerdere partijen, waaronder BAM, samen hebben gewerkt om onder andere de arbeidsomstandigheden bij het lossen van ballast te verbeteren.

Bij het onderdeel strategie BAM en prestatiemeten werd het filmpje van Marinus Schimmel getoond over de strategie van BAM en zijn visie op de nabije toekomst. Maarten van Raaij (directeur BAM Infra Rail) maakte daarmee de vertaalslag naar wat dit voor BAM Infra Rail betekent.

In aansluiting op het thema blikte Maarten terug op de weg die BAM Infra Rail van 2013 tot 2016 heeft doorlopen. Maarten: ‘Onze klantrelatie met onder meer ProRail was vaak op wantrouwen gebaseerd. Deze hebben wij kunnen ombuigen naar een vertrouwensrelatie. Proactief voorspelbaar gedrag, openheid en transparantie richting de klant zijn hiervan de basis. Inmiddels zijn wij in de spoorbranche beoordeeld als best presterende aannemer’.

Hans Verhoeven (businessunitmanager BAM Infra Rail) startte het onderdeel ‘Veiligheid’ met een toelichting op de acties van het seminar van 2015. Daarna presenteerde Hans de veiligheidsdoelstellingen die in het V&G (veiligheid en gezondheid) jaarplan van BAM Infra Rail zijn opgenomen. Kernbegrippen daarin zijn: respect, naleven en ingrijpen.

Het doel en de beoordelingswijze van de Leveranciers Prestatie Meting werd door Niels Jacops (strategisch inkoper BAM Infra Rail) toegelicht. Van de afgelopen vier jaar presenteerde hij de ontwikkeling van de toeleveringsketen waar een progressieve trend is te zien die BAM Infra Rail wil continueren. Na het seminar ontvangen de aanwezigen een overzicht met hun individuele score van de afgelopen twaalf maanden.

Vervolgens kregen de deelnemers een rondleiding over het terrein van Voestalpine Railpro waar onder andere werd getoond welke materialen en met welke logistieke middelen zij de spoorbranche beleveren. Speciaal was het inzicht dat werd gegeven van het lasproces van een spoorstaaf. In een  speciale fabriek vindt voorbewerking van de spoorstaven plaats. Daarna worden deze met een speciale lasmachine aan elkaar gelast tot een maximale lengte van 360 meter.

Laatste onderdeel waren de workshops die door Barbara Kollee (manager capaciteitsbeheer BAM Infra Rail) en Bart van Riel (projectleider BAM Infra Rail) werden gecoördineerd. Er werden twee groepen gevormd: onderaannemers en personeelsleveranciers.
In de ene groep werd aan de hand van stellingen, op basis van elementen uit de Prestatieladder van ProRail, gediscussieerd over de gezamenlijk acties die mogelijk zijn om de prestaties verder te verbeteren, in het kader van het overtreffen van de klantwens.
In de andere groep werd aan de hand van een centraal geformuleerd doel een oorzaak en een gevolgenanalyse behandeld. Er werd gesproken over zaken waar invloed op uitgeoefend kan worden en welke concrete acties daaruit voortvloeien. Terugkoppeling van beide workshops vond plenair plaats.  

Het seminar werd afgesloten door Hans Verhoeven die de deelnemers bedankte voor hun positieve houding en constructieve bijdrage. Voestalpine Railpro en haar medewerkers bedankte hij voor hun gastvrijheid. Daarna was er gelegenheid voor een hapje en een drankje.