Doorontwikkeling bedrijfsmanagementsysteem BAM Infra NL en bedrijfsonderdelen, volop in gang!

2 juni 2016 00:00

In opvolging van het Back in Shape-programma is in 2015 een goede start gemaakt met het integreren van de verschillende BMS-sen (Bedrijfsmanagementsystemen). Dit is gedaan door de ondersteunende en managementprocessen op te nemen in een overkoepelend BMS en vanuit die positie verwijzingen te maken naar de primaire processen in de bedrijfsspecifieke BMS-sen. Deze bedrijfsspecifieke BMS-sen zijn vervolgens aangepast zodat geen dubbelingen aanwezig zijn tussen het centrale BMS en de decentrale BMS-sen.

Het volgende willen wij bereiken:

  • het BMS beschrijft wat wij werkelijk doen;
  • het BMS is gebruiksvriendelijk en toegankelijk;
  • het BMS voldoet aan huidige normen en wetgeving;
  • het BMS volgt de strategie en bedrijfsrichtlijnen van BAM Infra NL;
  • het BMS is makkelijk en met lage kosten te beheren;
  • het BMS is een middel dat ons continu ondersteunt in het verbeteren van procesprestaties.

Hoe pakken wij dit aan?
De bovenstaande doelen splitsen wij op in project A (afgerond in 2016) en project B (start 2017).

Project A (afgerond in 2016):

  • Het afronden van de acties die in 2015 zijn gestart. De overkoepelende, ondersteunende processen van BAM Infra NL stemmen wij inhoudelijk af op de processen van de bedrijfsonderdelen. De output is een correct werkend  BMS met geactualiseerde processen.
  • Het koppelen van proceseigenaren aan processen (zowel voor processen op centraal- als decentraal niveau). De output is een actueel overzicht met proceseigenaren inclusief procedure ten behoeve van beheer.
  • Het afronden van de matrix, voorzien van voor- en nadelen, om te komen tot één software tool (platform). Er wordt nu gebruikgemaakt van drie softwarepakketten binnen BAM Infra NL. BAM Infra NL heeft de ambitie over te gaan naar één softwarepakket. De output is de keus van één softwarepakket voor BAM Infra NL.
  • Het opstellen van een inrichtingsnotitie waarin de spelregels opgenomen zijn met betrekking tot beheer van het BMS, codering van processen en documenten, opnemen en verwijderen van processen, rol van procesverantwoordelijken en KAM-beheerders, et cetera.

Project B (afgerond in 2017)
Binnen het project B richten wij ons meer op het beter aansluiten (qua procesbeschrijvingen) op de strategie van BAM Infra NL en BAM Groep. Ook onderzoeken wij hoe het BMS ons gaat helpen in het verbeteren van procesprestaties (KPI’s, meetprocessen). Dit om de functionaliteit van het BMS te verbreden en meer uit het systeem te kunnen halen dan alleen de vastlegging van gemaakte werkafspraken.

De coördinatie van beide projecten ligt bij het KAM Shared Service Center (SSC) van BAM Infra NL. Dit doen wij in samenspraak met de procesverantwoordelijken van de verschillende bedrijfsonderdelen, binnen de kaders van het MT van BAM Infra NL. Het prioriteren van het uitvoeren van acties doen wij in samenspraak met onze KAM collega’s binnen de bedrijfsonderdelen.

Heb je vragen, opmerkingen en/of verbetervoorstellen, neem dan contact op met één van de volgende collega’s:

Farid Alichanov (farid.alichanov@bam.nl)
Kees Lokhorst (kees.lokhorst@bam.nl)
Anneké Slenters (anneke.slenters@bam.nl)